شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ [تلگرام] " معدن" معدن خراب و خانه خراب و هوا خراب ماندند ميان آوار ها بي نان و آب يک روز گذشت و نيامد از شما خبر دلها بسوخت از غمتان ، سينه ها کباب @kolbeh_shaer
mp3 player شوکر
2-شعرهاي من
89 امتیاز
3 برگزیده
143 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
2-شعرهاي من عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top