شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ [تلگرام] "جمعه دلگير" اي ماه تمام آسمان عالم بازا که به تو باز گشايم بالم جمعه شده و دل جهان بگرفته بنماي رخت که شاد شود باز حالم @kolbeh_shaer
ساعت دماسنج
2-شعرهاي من
88 امتیاز
3 برگزیده
143 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
2-شعرهاي من عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top