شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ [تلگرام] "عذر تقصير" عکسهايت در دل من مينشيند نازنين هرکجا باشد، خيابان ، آسمان يا در زمين با که باشي ، بر سر ميز ، مقنعه يا روسري فرق ندارد ، چون هميشه بر دلم تاج سري عشق تويي ، جانم تويي ، ذکر طپش هايم تويي در ميان لحظه ها ، وِرد نفس هايم تويي دم تويي ، بازدم تويي ، هر چه ميانش هم تويي آنکه از رويم زدايد دود و چرک و غم تويي هم پزشک و عابدو قاضي برايم نسخه ها پيچيده اند قصه ي عشق من و جان تو را نشنيده اند هم پزشک و عابد و قاضي براي من تويي ليلي و شيرين و هم مُرضي براي من تويي اي پزشکم ، جان من آزرده است ، دارو کجاست؟ آنکه با من بود هميشه هم رُک و يک رو کجاست؟ عابد من ، زاهد من ، اي هميشه با خدا گو چرا خواهي شوي از اين دل زارم جدا؟ من فراموشت کنم؟ حاشا ، مبادا اين چنان عذر تقصير از حضور آن پزشک و ديگران @kolbeh_shaer
آفرين. خيلي زيبا سروديد
ساعت دماسنج
2-شعرهاي من
رتبه 93
3 برگزیده
142 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
2-شعرهاي من عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top