شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ [تلگرام] " دل . . ." دل شکسته من به غم نشسته من به بحر غرقه ي موج به گِل نشسته من دل رميده ي من ز خود بريده ي من به پاي عشق نگار به غم رسيده ي من دل پريشانم خراب و ويرانم بريده اي ز جهان چرا ؟ نميدانم! @kolbeh_shaer
چراغ جادو
2-شعرهاي من
رتبه 92
3 برگزیده
143 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
2-شعرهاي من عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top