شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ [تلگرام] "حراجي" اي عشق بيا که در سرم آزار است قلب ويران ، چو الماسِ سر بازار است اي عشق بيا که مشتري بسيار است جنگ بر سر عشق ، به درهم و دينار است اي عشق کجايي که دلم داد زند با بغض و صداي خفته فرياد زند اي مشتريان اين حراجي ، مردم کم نيش زنيد به زخم من چون کژدم اين عشق که ارزشش الماس است وصلش نه به درهم ، که با احساس است حاشا که به بازار حراجش ببريد آنرا که مريض است ، علاجش بدهيد اين قلب که مريض است ، پر از باران است آن هم زفراق صاحبش ، رضوان است درد است فراق و وصل درمان درد جز اين چه به عاشقي دل بايد کرد؟ @kolbeh_shaer
ساعت ویکتوریا
2-شعرهاي من
رتبه 93
3 برگزیده
142 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
2-شعرهاي من عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top